CPU 内存 硬盘 IP数 宽带 数据中心 价格
云主机 2核 1G 32G SSD 1 3Mbps 香港云主机 99元/月
云主机 2核 2G 64G SSD 1 5Mbps 香港云主机 199元/月
云主机 4核 4G 80G SSD 1 5Mbps 香港云主机 399元/月
云主机 4核 8G 120G SSD 1 5Mbps 香港云主机 499元/月
云主机 8核 16G 120G SSD 1 10Mbps 香港云主机 899元/月
云主机 16核 16G 240G SSD 1 10Mbps 香港云主机 1299元/月
云主机 16核 24G 240G SSD 1 20Mbps 香港云主机 1999元/月
云主机 24核 24G 480G SSD 1 50Mbps 香港云主机 4800元/月
云主机 32核 32G 480G SSD 1 100Mbps 香港云主机 9500元/月
……我是华丽的分割线……
云主机 2核 1G 60G SSD 1 100Mbps 美国云主机 99元/月
云主机 2核 2G 60G SSD 1 100Mbps 美国云主机 199元/月
云主机 4核 4G 80G SSD 1 100Mbps 美国云主机 259元/月
云主机 4核 8G 120G SSD 1 100Mbps 美国云主机 499元/月
云主机 4核 12G 120G SSD 2 100Mbps 美国云主机 569元/月
云主机 8核 16G 180G SSD 2 100Mbps 美国云主机 629元/月
云主机 16核 32G 240G SSD 2 100Mbps 美国云主机 999元/月
云主机 32核 64G 480G SSD 5 100Mbps 美国云主机 2299元/月
……我是华丽的分割线……
云主机 1核 1G 32G SSD 1 5Mbps 韩国云主机 99元/月
云主机 2核 2G 80G RAID 1 5Mbps 韩国云主机 199元/月
云主机 4核 4G 100G RAID 1 10Mbps 韩国云主机 299元/月
云主机 8核 8G 160G RAID 1 10Mbps 韩国云主机 399元/月
云主机 8核 16G 320G RAID 2 20Mbps 韩国云主机 599元/月
……我是华丽的分割线……
云主机 2核 1G 60G SSD 1 100Mbps DDoS高防云 399元/月
云主机 4核 2G 120G SSD 1 100Mbps DDoS高防云 699元/月
云主机 8核 4G 180G SSD 1 100Mbps DDoS高防云 999元/月
云主机 8核 8G 240G SSD 1 100Mbps DDoS高防云 1399元/月
云主机 16核 16G 240G SSD 1 100Mbps DDoS高防云 1699元/月
云主机 32核 32G 480G SSD 1 100Mbps DDoS高防云 2999元/月